telegram中文群组(www.tg888.vip):盘后6公司发回购公告-更新中

Đánh de online(www.84vng.com):Đánh de online(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Đánh de online(www.84vng.com)game tài Xỉu Đánh de online online công bằng nhất,Đánh de online(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.中曼石油公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日和2022年6月2日分别召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份,回购价格为不超过人民币23.00元/股(含),回购股份数量为不低于500万股(含)且不超过800万股(含),回购期限自股东大会审议通过回购股票方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2022-027)、《中曼石油天然气集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2022-049)。

公司2021年年度权益分派已实施完毕,根据相关法律法规规定,公司以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币23.00元/股(含)调整为不超过人民币22.90元/股(含),具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于2021年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2022-062)。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下: 截至2022年9月26日,公司已累计回购股份5,457,900股,占公司目前总股本的1.3645%,回购成交的最高价为22.86元/股,最低价为21.12元/股,已支付的资金总额为人民币119,989,753.38元(不含交易佣金等交易费用)。

上述回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的要求及市场情况在回购期限内继续实施回购计划,并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
ST信通公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 案件所处的诉讼阶段:执行阶段
? 上市公司所处的当事人地位:被执行人
? 被冻结股份:12,361,201股
? 是否会对上市公司损益产生负面影响:对公司损益不产生影响
? 公司回购专用证券账户被冻结股份存在被司法划转的风险

一、涉及仲裁情况概述
1、亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)因与纳斯特投资管理有限公司(以下简称“纳斯特公司”)、亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)借款合同纠纷案,不服广州仲裁委员会(2017)穗仲案字第 15453号裁决,向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)申请撤销上述裁决,并已收到广州中院《民事裁定书》(2019)粤 01民特 521号的民事裁定书,驳回公司的撤裁申请。

2、公司已收到《北京市第二中级人民法院执行裁定书》(2018)京 02执772号的《执行通知书》,令亿阳集团、亿阳信通支付人民币 8,896.6万元、罚息及加倍支付迟延履行期间债务利息相应的银行存款,申请执行费以及执行中实际支出费用的相应银行存款。

3、公司回购专用证券账户所持有的公司部分股份被予以冻结,冻结股份5,937,300股,已被强制卖出,成交金额 1,731.49万元已被司法扣划取出。

4、北京市第二中级人民法院累计已从公司账户扣划 8,988.86万元。

上述具体内容详见公司于 2017年 12月 26日、2018年 9月 15日、2018年11月 2日、2020年 1月 4日、1月 16日和 3月 21日、2021年 1月 14日、2022年 7月 23日及 9月 23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于涉及仲裁事项的公告》(公告编号:临2017-081)、《关于仲裁事项进展的公告》(公告编号:临2018-079)、《关于收到仲裁事项执行裁定书的公告》(公告编号:临 2018-097)、《关于涉及仲裁事项进展的公告》(公告编号:临 2020-002)及《亿阳信通关于资金被扣划的公告》(公告编号:临 2020-017、临 2020-050和 2021-003)、《亿阳信通关于公司部分回购股份被冻结暨涉及仲裁事项进展的公告》(公告编号:临2022-061)及《亿阳信通关于涉及仲裁事项进展的公告》(公告编号:临 2022-075)。


二、本次股份被冻结情况
公司于近日收到北京市第二中级人民法院《查封冻结情况告知书》
【(2018)京 02执 772号】,对公司回购专用证券账户剩余所持有股份予以冻结,冻结股份 12,361,201股。

截至披露日,公司回购专用证券账户持有公司股份 12,361,201股,被冻结股份 12,361,201股,均为无限售流通股,占公司所持股份比例的 100%, 占公司总股本比例为 1.96%。


三、重要提示
1、公司回购专用证券账户被冻结股份存在被司法划转的风险。

2、该涉及仲裁事项公司已向亿阳集团破产重整管理人进行了债权申报,并已确认相关债权,对公司损益不产生影响,详见公司每月披露的《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的进展公告》。

3、公司回购专用证券账户所持股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司日常经营与管理。


公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
劲嘉股份公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)于 2022年 4月 18日召开的第六届董事会 2022年第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见于 2022年 4月 19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》,具体内容于 2022年 4月 20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、回购公司股份的进展情况
2022年 4月 21日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,《关于首次回购公司股份的公告》的具体内容于 2022年 4月 22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2022年 4月 25日、2022年 4月 26日、2022年 4月 27日、2022年 4月 28日、2022年 5月 24日、2022年 7月 1日、2022年 9月 23日,公司以集中竞价方式实施回购股份,相应的回购股份进展公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2022年 9月 26日,公司以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量为680,000股,约占公司目前总股本的 0.05%,最高成交价为 8.92元/股,最低成交价为 8.90元/股,成交金额为 6,064,697.00元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

截至 2022年 9月 26日,公司累计回购股份 8,876,000股,约占公司目前总股本的 0.60%,累计成交金额为 79,673,552.28元(不含交易费用)。

二、其它说明
1、公司本次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书》的相关规定。

2、公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

公司未在下列期间回购公司股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

3、公司首次回购股份事实发生之日(2022年 4月 21日)前五个交易日公司股票累计成交量为 342,835,241股。公司每五个交易日回购股份的数量,未超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的百分之二十五(即 85,708,810股)。

公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:
(1)开盘集合竞价;
(2)收盘前半小时内;
(3)股票价格无涨跌幅限制。

4、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

5、公司后续将根据市场情况实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
热景生物公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
重要内容提示:
? 截至2022年9月23日收盘,北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,201,042股,,

telegram中文群组www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,飞机群组内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。

,占公司总股本 92,050,585股的比例为1.3048%,回购成交的最高价为 60.08元/股,最低价为 51.78元/股,支付的资金总额为人民币67,884,134.5元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

一、回购方案的审议及实施程序
公司于2022年9月6日分别召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币98.11元/股(含),回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年9月7日和9月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-049)、《北京热景生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2022-054)。

二、实施回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份情况公告如下:
截至2022年9月23日收盘,北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,201,042股,占公司总股本 92,050,585股的比例为 1.3048%,回购成交的最高价为 60.08元/股,最低价为 51.78元/股,支付的资金总额为人民币67,884,134.5元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
联诚精密公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
一、回购方案基本情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 5月 24日召开了第二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份,回购资金总额不低于人民币 3,000万元(含)且不超过人民币 6,000万元(含),回购价格不超过人民币 20元/股(含),实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内。回购股份用于后期实施股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2022年 5月 25日、2022年 5月 26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《山东联诚精密制造股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2022-037)、《山东联诚精密制造股份有限公司关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-038)(以下简称“《回购公司股份方案》”)、《山东联诚精密制造股份有限公司回购报告书》(公告编号:2022-040)(以下简称“《回购报告书》”)。

公司于 2022年 5月 19日召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》,2021年度利润分配方案为:以分配预案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 3.50 元(含税)。

本年度不送红股,不以公积金转增股本。

根据公司《回购公司股份方案》和《回购报告书》的相关规定,在本次回购期内,如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-每股现金红利,即:19.65 元/股=20.00 元/股-0.35 元/股。

上述调整后,按照回购金额下限人民币 3,000万元(含)、回购价格上限为人民币 19.65元/股(含)测算,预计回购股份数量为 1,526,717股(含),占公司当前总股本的 1.16%;按照回购金额上限人民币 6,000万元(含)、回购价格上限为人民币 19.65元/股(含)测算,预计回购股份数量为 3,053,434股(含),占公司当前总股本的 2.32%。具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。详见公司于 2022年 6月 11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》(公告编号:2022-051)。

二、回购公司股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》相关规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的,应当在事实发生之日起 3日内予以披露。现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至 2022年 9月 26日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为 1,356,500股,占公司总股本的 1.0301%,最高成交价为 14.99元/股,最低成交价为 13.84元/股,合计支付的总金额为 19,470,047.20元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。

三、其他说明
(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告书,符合相关法律法规规定。

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:
(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;
(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;
(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;
(4)中国证监会规定的其他情形。

2、公司每五个交易日回购股份的数量,不得超过首次回购股份事实发生之日(2022年 5月 27日)前五个交易日公司股票累计成交量 8,724,100股的 25%(即 2,181,025股)。公司回购股份的数量符合相关规定。

3、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
太龙药业公司发布关于回购公司股份的进展公告 ,内容如下:
河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年 7
月 14日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞
价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币7元/股(含),回购资金总额不低于人民币4,000万
元(含)且不超过人民币8,000万元(含),回购期限自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022
年7月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2022-052)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股
份》等相关规定,现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2022年9月26日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份 576.85万股,占公司总股本的比例为 1.01%,与上次披露数相
比增加0.63%,购买的最高价为5.48元/股、最低价为5.03元/股,
已支付的总金额为3,034.26万元(不含交易费用)。上述回购符合
相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施股份回购,并根
据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。   中财网 ,

chơi tài xỉu uy tín(www.vng.app):chơi tài xỉu uy tín(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu uy tín(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu uy tín(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

  • 评论列表:
  •  我的心拔凉拔凉的
     发布于 2022-12-01 00:03:22  回复
  • Meanwhile, Tradeview Capital chief investment officer Nixon Wong said the impact will be mainly felt in the plantation sector, followed by construction and manufacturing.赞,转,评,常规流程

添加回复:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。